Words and Proper Names

l (lenited and unlenited)

995.
Wentworth (Roy): Na bolaichean aig na Geàrrlaich 's an loch làn diubh: fòineimean taobhach ann an dualchainnt Ghàidhlig an Ros an Iar.
In Rannsachadh na Gàidhlig 1 (2002), pp. 91–99.
On the opposition between original lenited and unlenited l, and the retention of the velarised alveolar lateral.