Words and Proper Names

Lethghoill

997.
McLeod (Wilson): Anshocair namm Fionnghall: ainmneachadh agus ath-ainmeachadh Gàidhealtachd na h-Albann.
In Rannsachadh na Gàidhlig 1 (2002), pp. 13–23.
[1.] Goill, Lethghoill, Fionnlochlannaigh; [2.] Fionnghall; [3.] Rí Innse Gall, Dominus Insularum, Rìgh Fionnghall; [4.] Conclusion.