Words and Proper Names

-a(i)bh (ScG)

626.
Ó Maolalaigh (Roibeard): ‘Siubhadaibh a bhalachaibh! Tha an suirbhidh a-nis ullamh agaibh’: mar a dh’éirich do -bh, -mh gun chudrom ann an Gàidhlig Alba.
In Rannsachadh na Gàidhlig 1 (2002), pp. 61–74.
The development of unstressed -a(i)bh, -amh to -i and -u in ScG. Fuller version publ. in Scottish Gaelic Studies 21 (2003) 163-219.