Manuscript Repositories

Glasgow University Library, Glasgow

Glasgow, Glasgow University Library, Gen 85 [Fernaig manuscript]

10681.
MacKenzie (Donald W.): The worthy translator: how the Scottish Gaels got the Scriptures in their own tongue.
In TGSI 57 (1990–1992), pp. 168–202.
10680.
Fraser (Donald C.): Gaelic religious verse from the Fernaig manuscript.
In TGSI 57 (1990–1992), pp. 73–99.
4345.
Ní Suaird (Damhnait): Jacobite rhetoric and terminology in the political poems of the Fernaig MS (1688–1693).
In SGS 19 (1999), pp. 93–140.
Focuses on the terms: dual, dualchas; dleasdanach; dligheach; dìlseachd, dìleas; còir; àite, ionad; oighre/éighre, oighreachd/éighreachd; staoighle; Breatunn; ceart, ceartas; fìreantachd; ceann, ceannas; eucoir, eucoireach, eucorach; annasach.

Glasgow, Glasgow University Library, McLagan 26

10642.
Thomson (Derick S.): Niall Mór MacMhuirich.
In TGSI 49 (1974–1976), pp. 9–25.
Attempts to ascertain the territorial allegiance of Niall Mór by examining three poems ascribed to him: Sé hoidhche dhamhsa san dún (from the Red book of Clanranald); Soraidh slán don oidhche a-réir (from the Red book of Clanranald, etc.); Seanchas na pìob’ o thùs (from McLagan MS 26).