Manuscript Repositories

Stirling Council Archives, Stirling

Stirling, Stirling Council Archives, PD60/791

1351.
Newton (Michael): Early poetry in the MacGregor papers.
In SGS 21 (2003), pp. 47–58.
A. Òrain le fear d’am b’ainm Ailein McGilleasbaig do Chlann Iain Ghlinn Nodha air Moladh Chlann Ghriogair (beg. 'S beag mo mhulad 's mi phràmh; B. Òran le Griogair nam bas bàna do nighean Donnchaidh Dhuibh (beg. Tha mulad mòr air m’inntinn). Edited from Stirling Archives PD60/791 (Macgregor of Macgregor papers); with English translation and notes.