3578.
Meid (Wolfgang): Über konträre Bedeutung: Bemerkungen zum sogenannten ‘Gegensinn’.
In StC 14–15 (1979–1980), pp. 193–199.
Discusses examples from the Irish legal language: geis, smacht, díguin.

Classifications:

Indexes:

Words/Proper Names: