16951.
Meek (Donald Eachann): Gàidhlig is Gaylick anns na Meadhon Aoisean.
In Gaelic and Scotland (1989), pp. 131–145.