15588.
Warszawskie Studia Teologiczne.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
0209-3782
15589.
Warszawskie Studia Teologiczne 20/2 (2007): Miscellanea Patristica Reverendissimo Marco Starowieyski septuagenario professori illustrissimo viro amplissimo ac doctissimo oblata.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie