1469.
Meek (Dòmhnall E.): ‘Nuair chuimhnicheam an Cuilithionn’: àite samhlachail na tìre is cruth an tìre ann am bàrdachd Ghàidhlig na naoidheamh linn deug.
In Cruth na tíre (2003), pp. 1–37.
The imagery of mountains in nineteenth-century ScG verse.

Classifications: