13663.
Armstrong (Timothy Currie) (ed.), Cox (Richard A. V.) (ed.): A’ cleachdadh na Gàidhlig: slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd / air a dheasachadh le Richard A. V. Cox agus Timothy Currie Armstrong.
An Teanga, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach: Clò Ostaig, 2011. xxi + 314 pp.