12403.
McLeod (Wilson) (ed.): Revitalising Gaelic in Scotland: policy, planning and public discourse / edited by Wilson McLeod.
Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2006. xiv + 322 pp.
Rev. by
Michel Byrne, in ScotL 26 (2007), pp. 102-105.
Mari C. Jones, in Language policy 7 (2008), pp. 89-91
Michael Klevenhaus, in ZCP 57 (2009-2010), pp. 237-238.
Justing McCubbin, in Léann 2 (2009), pp. 151-154.
Sharon Macdonald, in Scottish affairs 60 (Summer, 2007), pp. 151-154.
Michelle MacLeod, in SGS 23 (2007), pp. 243-246.
12404.
Dunbar (Robert): Gaelic in Scotland: the legal and institutional framework.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 1–23.

12405.
McLeod (Wilson): Leasachadh solarachadh sheirbhisean poblach tro mheadhan na Gàidhlig: duilgheadasan idè-eòlach agus pragtaigeach.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 25–47.

12406.
MacKinnon (Kenneth): The Western Isles Language Plan: Gaelic to English language shift, 1972-2001.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 49–71.

12407.
NicAoidh (Magaidh): Pròiseact Plana Cànain nan Eilean Siar: a’ chiad ìre — rannsachadh air suidheachadh na Gàidhlig anns na h-Eileanan Siar.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 73–86.

12408.
Robasdan (Boyd): Foghlam Gàidhlig: bho linn gu linn.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 87–118.

12409.
Müller (Martina): Language use, language attitudes and Gaelic writing ability among secondary pupils in the Isle of Skye.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 119–138.

12410.
Morrison (Marion F.): A’ Chiad Ghinealach — the First Generation: a survey of Gaelic-medium education in the Western Isles.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 139–154.

12411.
Oliver (James): Where is Gaelic?: revitalisation, language, culture and identity.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 155–168.

12412.
Glaser (Konstanze): Reimagining the Gaelic community: ethnicity, hybridity, politics and communication.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 169–184.

12413.
MacCaluim (Alasdair): Air iomall an iomaill? Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann an ath-thilleadh gluasad cànain.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 185–197.

12419.
Lang (Alison): Cruthachadh is cleachdadh: ceistean mu phlanadh cànain agus na h-ealain Ghàidhlig.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 199–210.

12414.
Cormack (Mike): The media, language maintenance and Gaelic.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 211–219.

12415.
Rothach (Gillian): Gàidhlig aig an oir.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 221–237.

12416.
Chalmers (Douglas), Danson (Mike): Language and economic development: complementary or antagonistic?
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 239–257.

12417.
Walsh (John): Language and socio-economic development: experiences from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 257–278.

12418.
McEwan-Fujita (Emily): ‘Gaelic doomed as speakers die out’?: The public discourse of Gaelic language death in Scotland.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 279–293.