10978.
Nilsen (Kenneth E.) (ed.): Rannsachadh na Gàidhlig 5 = Fifth Scottish Gaelic research conference / air a dheasachadh le = edited by Kenneth E. Nilsen.
Sydney, Nova Scotia: Cape Breton University Press, 2010. 366 pp.

Classifications:

10979.
Gillies (William): Studying Gaelic in the 21st century.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 9–30.

10980.
Watson (Seosamh): Tomhais air dualchainntean Gàidhlig ann an Ceap Breatainn.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 31–41.

10981.
Fairney (Janice): The branch societies of the Highland Society of London.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 67–77.

10982.
Falzett (Tiber F. M.): “Am measg nan daoine ga bruidhinn ‘s ga labhairt” : an exploration in seanchas-based discourse.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 78–99.

10983.
Mackie (Catriona), Pike (Lorna): Faclair na Gàidhlig: the advent of an historical dictionary of Scottish Gaelic.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 100–107.

10984.
James (Clive): Gàidhlig ann an Argentina = Scottish Gaelic in Argentina.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 108–115.

10985.
Linkletter (Michael): Gàidhlig aig Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier agus an t-Urramach MacIlleathain Sinclair = Gaelic at St. Francis Xavier University and the Rev. Alexander Maclean Sinclair.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 134–148.

10986.
MacCoinnich (Aonghas): “Scribis le pen de shenchis” : criomagan de Ghàidhlig ann an eachdraidhean Beurla Chlann Choinnich, c. 1550-1711.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 149–194.

10987.
Gillies (Donald J.): Media ecology for the Gàidhealtachd.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 311–321.

10988.
Chalmers (Douglas), Milligan (Lindsay), O’Donnell (Hugh): Gaelic language plans in context: issues of application an tokenism.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 322–338.

10989.
Puzey (Guy): Place-names and language revitalization in Gaelic Scotland.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 339–348.

10990.
Stewart (Ann): The role of new media in Scotland’s Gaelic digital service.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 349–354.

10991.
Teare (Robert): An introduction to Manx Gaelic.
In Rannsachadh na Gàidhlig 5 (2010), pp. 355–366.