10971.
Cox (Richard A. V.) (ed.), Munro (Gillian) (ed.): Cànan & cultar = Language & culture: Rannsachadh na Gàidhlig 4 / edited by Gillian Munro and Richard A. V. Cox.
Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2010. xv + 203 pp.
Rev. by
Michael Klevenhaus, in ZCP 60 (2013), pp. 325-328.
Pól Ó Súilleabháin, in Éigse 38 (2013), pp. 374-378.

Classifications:

10972.
Cox (Richard A. V.): Faclan-iasaid às an Lochlannais ann an Gàidhlig na h-Alban.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 1–6.

10973.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Caochlaideachd leicseachail agus ‘snowflakes’ sa Ghàidhlig.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 7–21.

10974.
MacGriogair (Màrtainn): Ar sliocht Gaodhal ó Ghort Gréag: an dàn ‘Flodden’ ann an Leabhar Deadhan Lios-mòir.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 23–35.

10975.
MacCoinnich (Aonghas): Daltachas, fineachan agus Alba anns an t-siathamh agus san t-seachdamh linn deug.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 37–53.

10976.
Gillies (William): Clan Donald bards and scholars.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 91–108.

10977.
Clancy (Thomas Owen): A fond Farewell to last night’s literary criticism: reading Niall Mór MacMhuirich.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 109–125.