Newton (Michael)

16861.
Newton (Michael): A handbook of the Scottish Gaelic world.
Dublin: Four Courts, 2000.
Rev. by
David Findlay, in The Scottish historical review 81/2 (Oct., 2002), pp. 294–295.
1351.
Newton (Michael): Early poetry in the MacGregor papers.
In SGS 21 (2003), pp. 47–58.
A. Òrain le fear d’am b’ainm Ailein McGilleasbaig do Chlann Iain Ghlinn Nodha air Moladh Chlann Ghriogair (beg. 'S beag mo mhulad 's mi phràmh; B. Òran le Griogair nam bas bàna do nighean Donnchaidh Dhuibh (beg. Tha mulad mòr air m’inntinn). Edited from Stirling Archives PD60/791 (Macgregor of Macgregor papers); with English translation and notes.
16943.
MacInnes (John), Newton (Michael) (ed.): Dùthchas nan Gàidheal: collected essays of John MacInnes / edited by Michael Newton.
Edinburgh: Birlinn, 2006. xxxvi + 552 pp.
pp. xxix-xxxiv: Published works of Dr. J. McI.
13252.
Newton (Michael): Prophecy and cultural conflict in Gaelic tradition.
In ScS 35 (2007–2010), pp. 144–173.