Byrne (Annette)

7428.
Byrne (Annette): ''Muireadhach Albanach mh’ainm” : falmaire agus fear dána.
In IMN (1974), pp. 45–59.