Ó Laoire (Muiris)

9714.
Ó Laoire (Muiris): Spléachadh ar mhúineadh na Gaeilge san iarbhunscoil.
In Teangeolas 33 (1994), pp. 33–39.
8002.
Ó Laoire (Muiris): Exploration, challenge and change in the teaching of Irish at post-primary level.
In Teanga 14 (1994), pp. 40–47.
17508.
Ó Laoire (Muiris): An historical perspective on the revival of Irish outside the Gaeltacht, 1880–1930, with reference to the revitalization of Hebrew.
In CILS 2/3 (1995), pp. 223–235.
4094.
Ó Laoire (Muiris): Developing language awareness in the Irish language classroom: a case study.
In JCLL 2 (1996), pp. 54–76.
7516.
Ó Laoire (Muiris): Gearáin agus caighdeáin: spléachadh ar chúlra mhúineadh na Gaeilge agus ar na nuashiollabais sna hiar-bunscoileanna.
In IMN (1996–1997), pp. 204–225.
8392.
Ó Laoire (Muiris): The standardization of Irish spelling: an overview.
In JSSS 22/2 (1997), pp. 19–23.
8020.
Ó Laoire (Muiris): Bringing the teacher back! The role of instructional inputs in promoting autonomy in the second language classroom.
In Teanga 17 (1997), pp. 43–53.
9728.
Burke (Mary), Haslam (Mary), Ó Laoire (Muiris): From L2 to L3/4: an investigation of learners’ metalinguistic awareness and learner strategies.
In Teangeolas 38–39 (1999–2000), pp. 52–58.
12388.
Ó Laoire (Muiris): Athbheochan na hEabhraise: ceacht don Ghaeilge?
LT, 87. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1999. xviii + 258 pp. (Leabhair thaighde, 87).
Rev. by
Conchúr Ó Giollagáin, in StH 32 (2002-2003), pp. 209-212.
4102.
Ó Laoire (Muiris): Learning Irish for participation in the Irish language speech community outside the Gaeltacht.
In JCLL 5 (2000), pp. 20–33.
7806.
Ó Laoire (Muiris): Teagasc na Gaeilge san iar-bhunscoil: cén treo anois?
In TnaG 7 (2000), pp. 32–42.
5879.
Ó Laoire (Muiris): An Ghaeilge sa chóras oideachais: polasaí pleanáil agus teagasc.
In LCC 32 (2002), pp. 74–104.
5281.
Coady (Maria), Ó Laoire (Muiris): Mismatches in language policy and practice in education: the case of Gaelscoileanna in the Republic of Ireland.
In LangPolicy 1/2 (May, 2002), pp. 143–158.
7811.
Ó Laoire (Muiris): Siollabais ag an dara leibhéal: cúlra agus cur chuige.
In TnaG 8 (2003), pp. 15–22.
11113.
Ó Laoire (Muiris): Siollabais chumarsáide na Gaeilge.
AO-PO, 5. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2004. 53 pp. (An aimsir óg; páipéir ócáideacha, 5).
9378.
Ó Laoire (Muiris): Three languages in the schools in Ireland.
In IJSL 171 (Jan., 2005), pp. 95–113.
16825.
Ó Laoire (Muiris): The language planning situation in Ireland.
In CILP 6/3 (2005), pp. 251–314.
Republ. in Language planning and policy in Europe, Vol. 3: The Baltic States, Ireland and Italy / edited by Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf. Clevedon et al.: Multilingual Matters, 2008, pp. 193-255, with the addition of An update 2005–2007, pp. 256-261.
8259.
Ó Laoire (Muiris): An approach to developing language awareness in the Irish language classroom: a case study.
In IJBEB 10/4 (Jul., 2007), pp. 454–470.
5972.
Ó Laoire (Muiris): The effects of bilingualism on language learner’s beliefs: a small case study.
In JCLL 13 (2008), pp. 7–18.
17396.
Ó Laoire (Muiris): The language planning situation in Ireland: an update, 2005–2007.
In Language planning and policy in Europe 3 (2008), pp. 256–261.
Revision of M. Ó Laoire, The language planning situation in Ireland, in CILP 6/3 (2005), pp. 251-314.
17939.
Ó Laoire (Muiris), Singleton (David): The role of prior knowledge in L3 learning and use: further evidence of psychotypological dimensions.
In The exploration of multilingualism (2009), pp. 79–102.
18909.
Ó Laoire (Muiris): Change and challenge in the teaching of Irish.
In Language learner autonomy [Fs. Little] (2010), pp. 231–249.
17748.
Hélot (Christine) (ed.), Ó Laoire (Muiris) (ed.): Language policy for the multilingual classroom pedagogy of the possible / edited by Christine Hélot and Muiris Ó Laoire.
BEB, 82. Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, 2011. xxv + 209 pp. (Bilingual education and bilingualism, 82).
Rev. by
Janelle M. Johnson, in Language policy 14/1 (Feb., 2015), pp. 83-85.
17505.
Ó Laoire (Muiris): Language policy and minority language education in Ireland: re-exploring the issues.
In LCC 25/1 (Mar., 2012), pp. 17–25.
14334.
Ó Laoire (Muiris): An Ghaeilge sa chóras oideachais: pleanáil sealbhaithe agus curaclam.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 225–241.
11699.
Ó Laoire (Muiris): Teagasc na Gaeilge: cúiseanna agus curaclum ar strae?
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 651–673.
19778.
Ó Laoire (Muiris): Tumoideachas agus FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha) i gcomhthéacs mhúineadh na Gaeilge i gcóras oideachais na hÉireann.
In An tumoideachas: bua nó dua? (2016), pp. 124–131.
19768.
Ó Ceallaigh (T. J.) (ed.), Ó Laoire (Muiris) (ed.): An tumoideachas: bua nó dua? Páipéir roghnaithe ón gCéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas … / eagarthóirí: T. J. Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire.
Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, 2016. xiii + 214 pp.
Papers from a congress held in Limerick, 15–16 May 2015.